Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
(versie: juli 2017)

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

TCE: Team Changing Event, de opdrachtnemer: de persoon die (in naam van TCE) deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van diensten, Onder KVK- nr: 66.85.73.68
Diensten: alle door TCE aan de opdrachtgever geleverde producten, diensten en methodiek en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht.
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of organisatie die de opdracht voor de diensten verstrekt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van TCE. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen TCE maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. TCE is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging en ondertekening van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan TCE verstrekte informatie. TCE mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.
4. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding en ondertekening van de offerte.

 

Artikel 4. Overeenkomst 

De overeenkomst tussen opdrachtgever en TCE komt overeen door ondertekening van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een bindende overeenkomst conform artikel 4 houdt voor TCE een inspanningsverplichting in. TCE is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. TCE behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de in de overeenkomst beoogde adviseur, trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TCE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TCE wordt verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TCE zijn verstrekt, heeft TCE  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. TCE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TCE is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 6. Contractduur en opzegging
1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TCE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TCE de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TCE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

 

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door TCE ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten en methodiek, is en blijft TCE houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 

Artikel 10. Betaling
1. Het honorarium van TCE bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden.
3. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TCE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is TCE gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door TCE. In zulks geval is TCE gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door TCE geleden schade.
6. Indien er wordt afgesproken dat er door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient het volledige bedrag vóór de helft van de duur van de diensten te worden voldaan mits anders afgesproken.
7. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van TCE jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal TCE gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.
9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10. TCE is gerechtigd om voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) te eisen, zoals maar niet beperkt tot een door opdrachtgever te voldoen voorschot.
11. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

 

Artikel 11. Incassokosten
1. Ingeval opdrachtgever in verzuim is, is TCE om zijn vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom
en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. TCE zal de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis.
2. TCE kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever tijdens een coaching sessie op een door TCE verzorgde locatie geleden zaakschade en/of letselschade indien deze toe te rekenen is aan een handelen dan wel nalaten van TCE. TCE zal nimmer aansprakelijk zijn voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien dit niet aan TCE toe te rekenen is.
3. In geval TCE aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 12.2, dan is aansprakelijkheid van TCE (inclusief eventuele werknemers en personen waarmee TCE een samenwerkingsverband heeft gesloten), wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving – beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van TCE te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van TCE jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen standhoudt, dan is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelimiteerd tot een bedrag van € 1.000,00
5. TCE is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.

 

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. TCE heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever van een of meerdere diensten van TCE, heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coaching traject schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door opdrachtnemer.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 5 weken voor aanvang van de door TCE geleverde diensten kosteloos geschieden, tenzij TCE kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is opdrachtgever verplicht om (een deel van) deze kosten te voldoen.
4. Bij annulering binnen 5 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de door TCE te leveren diensten is TCE gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken 100% van het overeengekomen bedrag. Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om ook de door TCE ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde(n) te vergoeden.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de door TCE te leveren diensten de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de door TCE te leveren diensten, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van TCE, anders rechtvaardigt.
5. Een individueel begeleidings- of coaching gesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij TCE hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing is TCE gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van € 75,00. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 14 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
2. TCE heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
3. Ziekte, plotselinge onvoorziene omstandigheden (overmacht), stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met TCE wordt TCE toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal TCE uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen TCE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.